0174 245 321
[email protected]

Algemene Voorwaarden

DOWNLOAD Download hier onze algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap Debets-Schalke B.V. gevestigd te Monster,
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag, KvK nummer 27176097

Algemeen

Artikel 1.

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de onderhavige voorwaarden van toepassing op alle
  offertes, aanvragen, mededelingen en overeenkomsten van de besloten vennootschap Debets-Schalke B.V.
  gevestigd te Monster, hierna te noemen: Debets-Schalke BV, de uitvoering en oplevering daaronder begrepen
  alsmede alle overeenkomsten waarbij Debets-Schalke BV als dienstverlener optreedt alsmede op alle met haar
  gesloten overeenkomsten van koop en verkoop van goederen alsmede op alle gemengde overeenkomsten.
 2. Afwijkende voorwaarden verbinden Debets-Schalke BV slechts als deze uitdrukkelijk schriftelijk en
  incidenteel door de directie van Debets-Schalke BV worden overeengekomen.
 3. In geval van strijd tussen de algemene voorwaarden en overeenkomstige voorwaarden, waaronder begrepen
  inkoopvoorwaarden van de koper en/of algemene voorwaarden van de opdrachtgever, zullen bij uitsluiting de
  algemene voorwaarden van Debets-Schalke BV van kracht zijn, tenzij anders is overeengekomen en schriftelijk
  door de directie van Debets-Schalke BV is bevestigd.

Aanbieding

Artikel 2.

 1. De aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, en de in publicaties van Debets-Schalke BV voorkomende
  gegevens zijn geheel vrijblijvend en herroepelijk. Gegevens uit drukwerk, verstrekt vanwege Debets-Schalke
  BV, zijn aan wijzigingen onderhevig, zonder dat Debets-Schalke BV gehouden zal zijn hiervan bericht te geven.
 2. De door Debets-Schalke BV opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, exclusief vracht- en eventuele
  leveringskosten, tenzij uit schriftelijke mededelingen het tegendeel blijkt.
 3. De aanbieding is gebaseerd op de door koper/opdrachtgever verstrekte tekeningen en verdere gegevens,
  tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
 4. Alle in de aanbieding vermelde tijdsbepalingen zijn slechts ten behoeve van Debets-Schalke BV gemaakt en
  zijn voor de opdrachtgever/koper te beschouwen als fatale termijnen. Een aanbieding is steeds voor
  aanvaarding herroepbaar, zelfs als deze een tijdsbepaling bevat. Alle door Debets-Schalke BV gegeven data zijn
  slechts te beschouwen als streefdata.

Prijzen

Artikel 3.

 1. Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op basis van valutakoersen en de kosten van materialen, vervoer,
  lonen, belastingen en heffingen, invoerrechten en verdere prijsbepalende factoren, geldend op de dag van de
  totstandkoming van de overeenkomst. Eventueel valuta- of koersrisico komt voor rekening van de
  opdrachtgever.
 2. Debets-Schalke BV is na het totstandkomen der overeenkomst gerechtigd de prijzen zonder voorafgaande
  kennisgeving aan te passen, ook na de orderbevestiging of voor zover deze ten aanzien van de prijs naar de
  aanbieding verwijst na de aanbieding, indien voor de (op)levering enige verhoging van prijsbepalende factoren
  als in het eerste lid van dit artikel genoemd optreedt, ook al geschiedt zulks ingevolge bij het afsluiten van de
  overeenkomst voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheden. Als de bedongen prijs binnen drie maanden
  na het sluiten der overeenkomst wordt verhoogd is de koper, indien deze een natuurlijk persoon is, die niet
  handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
  Debets-Schalke BV zal deze prijsverhoging zo spoedig mogelijk gespecificeerd ter kennis van de
  opdrachtgever/koper brengen. De betaling van een eventuele meerprijs op grond van dit artikel zal geschieden
  gelijk met die van de hoofdsom respectievelijk de laatste termijn daarvan.
 3. Het in lid 2 bepaalde geldt evenzeer indien de daar genoemde prijswijzigingen optreden bij de
  toeleveranciers, waardoor deze zijn prijs ten opzichte van Debets-Schalke BV aanpast.

Totstandkoming en inhoud der overeenkomst

Artikel 4

 1. Een overeenkomst komt eerst tot stand door schriftelijke bevestiging door de directie van Debets-Schalke BV
  en/of haar daartoe blijkens het handelsregister bevoegde gevolmachtigde. Eventueel later gemaakte
  aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldend indien de directie van Debets-Schalke
  BV deze schriftelijk bevestigd heeft en de koper/opdrachtgever hiertegen schriftelijk geen bezwaar maakt. Een
  deelbetaling door de opdrachtgever heeft te gelden als een bevestiging van de opdracht zijdens de
  opdrachtgever.
 2. Als datum van de totstandkoming der overeenkomst zal gelden de dag van verzending der bevestiging. Een
  door Debets-Schalke BV verzonden vrachtbrief of factuur wordt tevens beschouwd als een bevestiging t.a.v. de
  koopovereenkomst die de op de vrachtbrief of op de factuur vermelde goederen omvat.
 3. Afspraken met of mededelingen van ondergeschikte personeelsleden van Debets-Schalke BV binden deze
  laatste niet voor zover deze niet schriftelijk door haar bevestigd zijn. Als ondergeschikte personeelsleden zijn in
  dit verband alle medewerkers en werknemers te beschouwen, die blijkens het handelsregister geen
  volmacht/bevoegdheid hebben.
 4. De opdrachtgever/koper is aan zijn opdracht gebonden en zal verplicht zijn bij wijziging en/of annulering van
  de opdracht de door Debets-Schalke BV ontstane schade, reeds gemaakte kosten, winstderving, renteverlies en
  dergelijke te vergoeden, ongeacht de reden (overmacht daaronder begrepen) voor de wijziging en/of
  annulering, ongeacht de aanvaarding van Debets-Schalke BV daarvan. Indien een opdracht afhankelijk wordt
  gesteld van een te verkrijgen financiering en deze financiering niet verkregen zou kunnen worden, dan is
  Debets-Schalke BV eveneens tot vergoeding van winstderving gerechtigd, tevens wanneer zal blijken dat de
  koper/de opdrachtgever binnen twaalf maanden na de voor het verkrijgen van de financiering gestelde termijn
  de opdracht aan een derde zou verstrekken.
  De bedoelde winstderving wordt geacht tenminste 50 % van de koop- respectievelijk de aannemingssom te
  bedragen. Debets-Schalke BV behoudt het recht een hoger schadebedrag te vorderen.

Leveringstermijn

Artikel 5.

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geldt een overeengekomen leveringstermijn slechts bij
  benadering. Debets-Schalke BV is niet aansprakelijk voor afwijking van opgegeven leveringstermijnen, door
  welke oorzaak dan ook en de koper is mitsdien ook bij afwijking van de leveringstermijn verplicht het gekochte
  te accepteren. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de koper nimmer recht op schadevergoeding of
  betaling van een (contractuele) boete, ontbinding of omzetting van de overeenkomst of niet nakoming van
  enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 2. De leveringstermijn is vastgesteld in de verwachting dat kan worden gewerkt als ten tijde van de aanbieding
  en in de vooronderstelling dat de nodige materialen tijdig door derden zullen worden geleverd.
 3. Een leveringstermijn gaat, onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel, eerst in, nadat de
  gespecificeerde opdracht schriftelijk door Debets-Schalke BV is aanvaard, alle voor de uitvoering noodzakelijke
  gegevens schriftelijk in het bezit van Debets-Schalke BV zijn, indien gedeeltelijke of gehele vooruitbetaling is
  bedongen, nadat deze in het bezit van Debets-Schalke BV is en de ruimte waarin het verkochte zal worden
  geplaatst, danwel waar er werkzaamheden zullen worden uitgevoerd schoon en leeg ter beschikking van
  Debets-Schalke BV is gesteld, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. Iedere overeenkomst wordt door Debets-Schalke BV aangegaan onder de voorwaarde dat de
  opdrachtgever/koper voldoende kredietwaardig blijkt. Debets-Schalke BV is gerechtigd van de
  opdrachtgever/koper te verlangen, dat deze ten genoegen van Debets-Schalke BV voldoende zekerheid stelt 
  ter dekking van zijn verplichtingen jegens Debets-Schalke BV. Debets-Schalke BV is gerechtigd om de uitvoering
  van de overeenkomst op te schorten totdat de verlangde zekerheid is gesteld.

Risico

Artikel 6.
De te leveren zaken zijn na het verlaten van de magazijnen van Debets-Schalke BV of haar toeleverancier voor
risico van de koper/opdrachtgever. De koper/opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die tijdens het
transport van de zaken met of aan die zaken ontstaat, waaronder onder meer maar niet uitsluitend begrepen
brand- en waterschade, diefstal en verduistering. De koper dient zich tegen vermeld risico deugdelijk te
verzekeren. Debets-Schalke BV is gerechtigd vóór afgifte van zaken, waarvan zij zich ingevolge artikel 10 het
eigendom heelt voorbehouden, van de koper bewijs te verlangen van de in de vorige volzin bedoelde
verzekering. Het risico van de staat van de grond waarop Debets-Schalke BV haar werkzaamheden verricht, ligt
bij de opdrachtgever. Debets-Schalke BV kan nimmer verantwoordelijk geacht worden voor de staat van de
grond.

Betaling

Artikel 7.

 1. Betaling dient steeds zonder korting of verrekening te geschieden, binnen veertien dagen na factuurdatum
  op het aangegeven bankrekeningnummer van Debets-Schalke BV of een door haar aan te wijzen derde.
  Debets-Schalke BV behoudt zich echter het recht voor om aan bepaalde kopers slechts te leveren met
  inachtneming van een kortere betalingstermijn. Debets-Schalke BV is gerechtigd, indien zij zulks wenselijk acht,
  van de koper aanvullende zekerheid voor de betaling van de overeengekomen prijs te verlangen.
 2. Ingeval van een aannemingsovereenkomst dient de opdrachtgever steeds binnen acht dagen na dagtekening
  van een hiertoe door of vanwege Debets-Schalke BV gedaan schriftelijk verzoek tot betaling over te gaan
  zonder aftrek of verrekening. Tenzij partijen anders overeenkomen, omvat de aanneemsom de navolgende
  betalingstermijnen.
  1. 10% bij het aangaan de overeenkomst;
  2. 50% bij de aanvang der werkzaamheden;
  3. 35% tijdens levering
  4. 5% bij de oplevering.
 3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is koper/opdrachtgever aan Debets- Schalke BV vanaf de vervaldag
  een vertragingsrente verschuldigd van 2% over het gehele factuurbedrag per maand of gedeelte daarvan. Alle
  gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verbonden aan de invordering komen ten laste van de
  koper/opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten voor rechtspersonen worden gesteld op tenminste 15%
  van het in te vorderen bedrag vermeerderd met BTW, met een minimum van € 450,= en worden verschuldigd
  op het tijdstip dat de vordering ter incasso uit handen wordt gegeven.
 4. Korting voor contante of vervroegde betaling wordt niet verleend, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is
  overeengekomen. Buiten de hoofdsommen ter zake van diensten en leveranties, de in de voorwaarden
  omschreven extra kosten en rente als bedoeld in dit artikel, is Debets-Schalke BV gerechtigd jegens de
  opdrachtgever alle kosten te vorderen, die door tekortkoming in de nakoming van de verbintenis zijn
  veroorzaakt.
 5. Ingeval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, van schorsing van betaling, aanvraag tot surséance
  van betaling, faillissement of liquidatie van de opdrachtgever/koper, of indien op roerende of onroerende
  goederen van de opdrachtgever/koper beslag wordt gelegd, zal Debets-Schalke BV het recht hebben de
  overeenkomst of dat gedeelte daarvan, dat op die datum nog uitgevoerd moest worden, zonder
  ingebrekestelling en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, te ontbinden en mitsdien nog niet
  uitgevoerd werk niet te verrichten, respectievelijk de nog niet betaalde goederen terug te vorderen (zie art. 10),
  onverminderd het recht van Debets-Schalke BV op schadevergoeding wegens tekortkoming in de nakoming van
  de verbintenis en het recht van Debets-Schalke BV om bij verzuim de overeenkomst om te zetten tot een 
  overeenkomst tot vervangende schadevergoeding. In de hierboven genoemde gevallen is elke vordering die
  Debets-Schalke BV ten laste van de koper heeft ineens en dadelijk opeisbaar.
 6. Reclames wegens verrichte leveranties geven Opdrachtgever nimmer het recht op opschorting van diens
  betalingsverplichtingen en evenmin op verrekening.

Klachten

Artikel 8.

 1. Iedere klacht terzake onvolledige of onjuiste levering dient direct doch uiterlijk binnen 2 dagen na levering,
  duidelijk omschreven en gemotiveerd schriftelijk te worden kenbaar gemaakt. Klachten met betrekking tot
  eigenschappen van de geleverde zaken kunnen, eveneens duidelijk omschreven, gemotiveerd en schriftelijk
  worden ingediend, echter binnen een termijn van 2 dagen na ontdekking. Bij het indienen van de klacht
  verstrekt de koper een monster van het product met betrekking waartoe de klacht is ontstaan.
 2. De verplichtingen van Debets-Schalke BV bij tekortkomingen t.a.v. koopovereenkomsten is beperkt tot het
  vervangen of vergoeden van de door haar geleverde zaken.
 3. Ondeskundige en/of foutieve behandeling of opslag van het geleverde doet elke verplichting tot vervangen of
  vergoeden van de geleverde goederen vervallen. Onder foutieve behandeling of opslag wordt onder meer, maar
  niet uitsluitend, begrepen opslag in ruimten welke kouder dan 5 graden Celsius of boven veertig graden Celsius.
 4. Het indienen van een klacht ontslaat de koper niet van zijn verplichtingen jegens Debets-Schalke BV, noch
  komt koper het recht toe deze verplichtingen op te schorten.
 5. Een klacht is niet ontvankelijk indien verkoper tot verwerking of levering aan een derde is overgegaan, terwijl
  het beweerdelijk gebrek aan koper bekend was of bekend behoorde te zijn. Een gebrek wordt geacht aan koper
  bekend te zijn indien het gebrek door eenvoudige controle is waar te nemen.
 6. Het bewijs van het feit dat de zaken waarover wordt geklaagd, dezelfde zijn als welke door Debets-Schalke BV
  zijn geleverd zal door de koper moeten worden geleverd.

Overmacht

Artikel 9.

 1. Onverminderd de haar verder toekomende rechten heeft Debets-Schalke BV, indien zij door overmacht wordt
  verhinderd de overeenkomst uit te voeren of tijdig uit te voeren, het recht de uitvoering van de overeenkomst
  op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele door een schriftelijke verklaring te ontbinden, ter keuze
  van Debets-Schalke BV, zonder dat Debets-Schalke BV tot enige schadevergoeding gehouden is. Een en ander
  laat de verplichting van koper/opdrachtgever om het reeds geleverde en de reeds gemaakte kosten te betalen
  onverlet.
 2. Onder overmacht wordt ten deze verstaan elke omstandigheid van de wil van Debets-Schalke BV
  onafhankelijk de gevolgen waarvan de nakoming en/of tijdige uitvoering van de overeenkomst naar redelijkheid
  en billijkheid door opdrachtgever/koper niet meer kan worden verlangd (ook al was deze ten tijde van de
  totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien), daaronder in elk geval begrepen oorlog, revolutie,
  oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en/of
  storing in het bedrijf van Debets-Schalke BV of in dat van één of meer van haar leveranciers of onderaannemers,
  vertraagde levering van tijdig bestelde materialen, grond- en hulp- stoffen of onderdelen, overstroming, storm,
  windhoos, hagel, regen, mist vorst, sneeuwval, ijzel, verkeersstoring, onderbreking van de aanvoer van energie
  of drinkwater en overheidsmaatregelen.

Eigendomsvoorbehoud en eigendomsovergang

Artikel 10.

 1. Alle geleverde zaken blijven het eigendom van Debets-Schalke BV totdat koper/opdrachtgever aan al zijn
  verplichtingen uit de betreffende overeenkomst of daarmee samenhangende verbintenissen jegens DebetsSchalke
  BV heeft voldaan. De wederpartij mag de zaken derhalve, onder meer, niet verkopen, verpanden of
  leveren.
 2. Debets-Schalke BV is onherroepelijk door de koper gemachtigd om in geval van niet nakoming of gebrekkige
  nakoming zonder enige ingebrekestelling de door Debets-Schalke BV geleverde en/of aangevoerde zaken tot
  zich te nemen.

Intellectuele rechten

Artikel 11.

 1. Debets-Schalke BV behoudt zich nadrukkelijk het (intellectuele) eigendomsrecht en alle andere intellectuele
  rechten voor, ter zake van door haar verstrekte tekeningen, berekeningen, modellen, ontwerpen e.d. Deze
  rechten blijven aan Debets-Schalke BV toebehoren, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht.
  Overdracht van aan Debets-Schalke BV toebehorende intellectuele rechten kan slechts geschieden door een
  daartoe expliciet strekkende schriftelijke overeenkomst.
 2. Vermelde werken zullen zonder schriftelijke toestemming van Debets-Schalke BV noch gekopieerd, noch aan
  derden ter hand mogen worden gesteld, ter inzage mogen worden gegeven of bekend gemaakt mogen
  worden. Alle bescheiden dienen op eerste aanmaning aan Debets-Schalke BV te worden geleverd.
 3. Bij niet nakoming van het in dit artikel bepaalde, zal de nalatige een boete van € 25.000, zegge
  vijfentwintigduizend euro, per overtreding verbeuren, vanaf het moment dat de nalatige in verzuim is.

Aansprakelijkheid

Artikel 12.

 1. Ingeval Debets-Schalke BV toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van enige op haar rustende
  verplichting of jegens opdrachtgever/koper een onrechtmatige daad heeft gepleegd, is Debets-Schalke BV
  behoudens haar verplichtingen uit hoofde van artikel 13 (garantie), jegens opdrachtgever/koper voor door
  deze in verband daarmee geleden schade slechts aansprakelijk indien opdrachtgever/koper bewijst dat deze
  schade is te wijten aan de opzet of grove schuld van Debets-Schalke BV danwel van diens leidinggevende
  ondergeschikten.
 2. Indien aansprakelijkheid van Debets-Schalke BV onder artikel 12 lid 1 moet worden aangenomen, is de
  aansprakelijkheid van Debets-Schalke BV beperkt tot het bedrag van de koop- of aannemingssom dan wel het
  factuurbedrag terzake van geleverde diensten, met dien verstande evenwel dat aansprakelijkheid van DebetsSchalke
  BV voor indirecte schade en gevolgschade is uitgesloten.
 3. Debets-Schalke BV is voorts nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de kwaliteit van de
  grond, door opdrachtgever/koper gebruikte of verwerkte materialen of van het gebruik van de door
  opdrachtgever/koper aan Debets-Schalke BV verstrekte materialen en werktuigen. Debets-Schalke BV is
  nimmer aansprakelijk voor schade aan roerende of onroerende zaken van de opdrachtgever noch voor schade
  die is ontstaan door overschrijding van de leveringstermijn.
 4. Niettegenstaande het voorgaande, zal de totale aansprakelijkheid van Debets-Schalke BV in elk geval nimmer
  het bedrag dat in het betreffende geval per schadetoebrengende gebeurtenis door de verzekeraar wordt
  uitgekeerd te boven gaan, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
 5. Opdrachtgever/koper vrijwaart Debets-Schalke BV en de door deze bij de uitvoering van zijn verplichtingen
  ingeschakelde (hulp)personen tegen alle aanspraken van derden uit hoofde van door deze derden geleden
  schade voortvloeiende uit of samenhangende met de uitvoering door Debets-Schalke BV van de overeenkomst,
  het gebruik door opdrachtgever/koper van de door Debets-Schalke BV geleverde zaken, gerealiseerde werken
  en verrichte diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Debets-Schalke BV en/of de
  door deze bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde (hulp)personen.

Garantie

Artikel 13.

 1. Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen staat Debets-Schalke BV in voor de deugdelijkheid
  van de door haar geleverde zaken.
 2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geldt voor de door Debets-Schalke BV geleverde kassen een
  garantietermijn van een jaar, te rekenen vanaf de datum van oplevering, ook voor de overige door DebetsSchalke
  BV te leveren zaken een garantietermijn geldt van één jaar te rekenen vanaf de dag waarop
  opdrachtgever/koper de door Debets-Schalke BV geleverde zaken en/of installaties in ontvangst dan wel,
  indien zulks eerder heeft plaatsgevonden, in gebruik heeft genomen. Indien een geleverde zaak niet aan de
  overeenkomst beantwoordt, heeft opdrachtgever/koper recht op herstel of vervanging van de geleverde zaak
  dan wel is Debets-Schalke BV gerechtigd de geleverde zaak terug te nemen onder de verplichting tot (pro rato)
  restitutie van de door opdrachtgever/koper betaalde prijs zonder tot vervanging gehouden te zijn, zulks ter
  keuze van Debets-Schalke BV. Ingeval van ruitbreuk geldt het vorenstaande evenwel met dien verstande dat,
  voorzover die zich voordoet binnen de garantieperiode, herstel binnen de verleende garantie eerst plaatsvindt
  nadat opdrachtgever/koper heeft aangetoond dat de ruitbreuk het gevolg is van een constructiefout van
  Debets-Schalke BV of enige andere tekortkoming die krachtens deze voorwaarden voor rekening van DebetsSchalke
  BV dient te komen.
 3. Ingeval diensten worden verricht, zal opdrachtgever/koper de opdracht uitvoeren in overeenstemming met
  de algemeen geldende industriële normen.
 4. Debets-Schalke BV garandeert uitvoering van door hem verricht onderhoud overeenkomstig het bepaalde in
  het voorgaande lid gedurende een periode van drie maanden, te rekenen vanaf de datum waarop de
  apparatuur of installatie waarop onderhoud is gepleegd door Debets-Schalke BV weer ter beschikking van
  opdrachtgever/koper is gesteld.
 5. Indien het onderhoud ondeugdelijk is verricht, zal opdrachtgever/koper Debets-Schalke BV hierover
  schriftelijk informeren. De in het voorgaande lid verleende garantie omvat het alsnog op juiste wijze verrichten
  van ondeugdelijk verricht onderhoud dan wel, zulks ter keuze van Debets-Schalke BV , gehele of gedeeltelijke
  ontbinding, zonder rechterlijke tussenkomst, van de met opdrachtgever/koper gesloten overeenkomst
  voorzover die tot het onderhavige onderhoud verplicht in combinatie met een pro rato creditering.
 6. De in de voorgaande leden genoemde garantie geldt niet indien het niet in overeenstemming zijn c.q.
  functioneren van de geleverde zaak met zijn specificatie het gevolg is van een onoordeelkundige behandeling,
  zoals bijvoorbeeld, maar niet gelimiteerd tot: nalatigheid, verkeerd gebruik, onjuist of niet uitvoeren
  onderhoudsvoorschriften, of indien het afwijkingen betreft die technisch redelijkerwijs niet te vermijden zijn,
  een kwalitatieve verbetering impliceren of de functionaliteit van de zaak niet significant beperken gegeven het
  doel waarvoor koper de zaak in de normale uitvoering van zijn bedrijf gebruikt.
 7. Op van derden door Debets-Schalke BV betrokken materialen en/of zaken wordt door Debets-Schalke BV
  niet meer garantie verstrekt dan aan Debets-Schalke BV door de desbetreffende leverancier c.q. fabrikant
  wordt gegeven.
 8. Reclames terzake van niet-uitwendig waarneembare gebreken dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk doch
  uiterlijk binnen tien dagen na het constateren van de gebreken te geschieden, bij overschrijding van welke
  termijn iedere aanspraak tegen Debets-Schalke BV terzake van die gebreken vervalt.
 9. Na reparatie of vervanging in het kader van deze garantieregeling wordt de garantietermijn niet verlengd en
  eindigt de garantie op het moment dat de oorspronkelijke termijn zou eindigen.
 10. Ten aanzien van gebreken, die geheel of ten dele het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift inzake de
  aard of de kwaliteit der toegepaste materialen wordt geen garantie gegeven.
 11. Indien opdrachtgever/koper gedurende de garantietermijn eventuele herstellingen of veranderingen
  zonder voorafgaande toestemming van Debets-Schalke BV verricht, of door anderen laat verrichten, of niet aan
  zijn betalingsverplichting voldoet, dan vervalt onmiddellijk de garantieverplichting van Debets-Schalke BV. In
  dat geval kan Debets-Schalke BV derhalve onder meer nimmer gehouden worden reparatienota’s van derden
  te vergoeden.
 12. De zaken terzake waarvan de genoemde garantie wordt ingeroepen, mogen door de koper slechts worden
  teruggezonden na voorafgaande toestemming van Debets-Schalke BV. Zaken die worden teruggezonden doch
  niet defect bevonden, zullen op kosten van de opdrachtgever/koper aan deze worden teruggezonden waarbij
  tevens verschuldigd zal worden de kosten van Debets-Schalke BV terzake van de naar aanleiding van deze
  klacht ingestelde onderzoeken.
 13. Door Debets-Schalke BV wordt slechts garantie verleend en slechts verantwoordelijkheid gedragen voor de
  door haar zelf gemaakte ontwerpen, zodat Debets-Schalke BV derhalve nimmer aansprakelijk is voor gebreken
  aan de opstallen, gebouwd volgens ontwerpen van de opdrachtgever/koper of derden noch indien mocht
  blijken dat de door de opdrachtgever/koper verstrekte gegevens niet geheel juist of onvolledig zijn geweest.
 14. In geval van verkoop van gerede produkten - zaken welke door Debets-Schalke BV zijn ingekocht en
  onbewerkt worden geleverd - geldt dat de zaken worden verkocht in de toestand waarin zij zich bevinden.
  Debets-Schalke BV aanvaardt te dien aanzien geen enkele garantie en aansprakelijkheid, tenzij uitdrukkelijk
  anders schriftelijk is overeengekomen.

Toepasselijk recht en geschillen

Artikel 14.
Op alle door Debets-Schalke BV gesloten overeenkomsten, alsmede de daaruit voortvloeiende verplichtingen is
Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit, of verband houdende met deze
voorwaarden en de tussen partijen ontstane rechtsverhoudingen, zullen in eerste instantie uitsluitend worden
berecht door de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage, tenzij Debets-Schalke BV er de voorkeur aan geeft zich te
wenden tot de bevoegde rechter ter woonplaats of plaats van vestiging van de opdrachtgever/koper of tot een
andere bevoegde rechter.

BIJZONDERE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT OVEREENKOMSTEN TOT AANNEMING VAN WERK

Oplevering

Artikel B1

 1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
  1. wanneer Debets-Schalke BV, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling aan de opdrachtgever/koper kennis
   heeft gegeven van de voltooiing van het werk en deze het werk heeft goedgekeurd;
  2. na verloop van acht dagen nadat Debets-Schalke BV schriftelijk aan de opdrachtgever/koper heeft
   medegedeeld dat het werk voltooid is en de opdrachtgever/koper heeft nagelaten het werk binnen
   die termijn op te nemen;
  3. bij ingebruikneming van het werk door de opdrachtgever/koper, met dien verstande dat door
   ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
 2. Kleine gebreken, welke gevoeglijk in de hierna in lid 4 bedoelde termijn kunnen worden hersteld zullen geen
  reden tot onthouding van de goedkeuring mogen zijn.
 3. Bij onthouding van een goedkeuring van het werk is de opdrachtgever/koper verplicht hiervan schriftelijk
  mededeling te doen aan Debets-Schalke BV onder opgave van redenen hiervan.
 4. Debets-Schalke BV is gehouden de in lid 2 bedoelde kleine gebreken alsmede de alsnog aan het werk aan de
  dag getreden gebreken die binnen 30 dagen na oplevering schriftelijk ter hare kennis zijn gebracht, zo spoedig
  mogelijk te herstellen.
 5. Na de in het vorige lid genoemde termijn is de aannemer niet meer aansprakelijk voor de tekortkomingen
  aan het werk.

Meer- en minder kosten

Artikel B2.

 1. In de overeenkomst is de bevoegdheid begrepen om verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen.
 2. De verrekening van meer- of minderwerk vindt plaats zo spoedig mogelijk nadat dit bekend is en uiterlijk bij
  de oplevering Debets-Schalke BV kan terstond na het bekend worden van de hoogte van het verschuldigde
  bedrag aan meerwerk aan opdrachtgever/koper een factuur zenden. Het bepaalde in artikel 9 is
  overeenkomstig van toepassing.
 3. Wanneer na het aangaan van de overeenkomst in overleg met de opdrachtgever/koper de installatie of
  montage van het geleverde groter of kleiner van omvang is dan oorspronkelijk overeengekomen, is DebetsSchalke
  BV gerechtigd de reële daardoor ontstane meerprijs aan de opdrachtgever/koper te berekenen of de
  werkelijk daardoor bespaarde kosten in mindering te brengen op het verschuldigde bedrag/koopsom, zodat
  Debets-Schalke BV niet gehouden is de oorspronkelijke aannemingssom/koopsom te vermeerderen of
  verminderen met een bedrag, dat in evenredigheid staat tot de vergroting of verkleining van het oorspronkelijk
  object.
 4. Alle wijzigingen in het werk, hetzij door een bijzondere opdracht van de opdrachtgever/koper, hetzij
  noodzakelijk gebleken voorzieningen om onvoorziene moeilijkheden te voorkomen of gerezen problemen op te
  lossen wanneer daaruit meerdere kosten ontstaan, als meerwerk beschouwd te worden en voor zover daaruit
  minder kosten ontstaan, als minderwerk in de zin van dit artikel.
 5. Een opdracht tot meerwerk door het adviesbureau en/of een gemachtigde die bij de totstandkoming en
  verdere uitvoering der overeenkomst door opdrachtgever/koper is aangezocht zijn zaken te behartigen, wordt
  aangemerkt als een opdracht zijdens opdrachtgever/koper en het adviesbureau c.q. gemachtigde.

Verplichtingen van de opdrachtgever

Artikel B3.

 1. De opdrachtgever/koper zorgt ervoor dat Debets-Schalke BV tijdig kan beschikken:
  1. over de van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en
   beschikkingen) één en ander op aanwijzing van Debets-Schalke BV;
  2. over het gebouw, terrein of water waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd;
  3. over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen, materialen,
   afvalstoffen en werktuigen;
  4. over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht,
   water en andere, voor het werk benodigde energie;
  5. over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen.
 2. De kosten van benodigde elektriciteit, gas en water, evenals de kosten van het afvoeren van afvalstoffen zijn
  voor rekening van de opdrachtgever/koper.
 3. De opdrachtgever/koper dient er voor te zorgen, dat de door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of
  leveringen die niet tot het werk van Debets-Schalke BV behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de
  uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.
 4. Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de
  opdrachtgever/koper verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Debets-Schalke BV voortvloeiende schade en
  kosten door de opdrachtgever/koper te worden vergoed.

Ketenaansprakelijkheid

Artikel B4.

 1. Door of namens Debets-Schalke BV gecontracteerde derden zijn door aanvaarding van de opdracht
  onherroepelijk gebonden Debets-Schalke BV te vrijwaren tegen alle aansprakelijkheden welke ten gevolge van
  de door deze derden aanvaarde opdrachten voor Debets-Schalke BV kunnen ontstaan. De opdrachtnemers zijn
  gehouden zich terzake deugdelijk verzekerd te houden.
 2. Derden, die ten opzichte van Debets-Schalke BV als onderaannemer aangemerkt kunnen worden zijn
  verplicht op het eerste verzoek van Debets-Schalke BV een g-rekening te openen.
 3. Als onderaannemer in de zin van dit artikel worden aangemerkt:
  1. degene, die zich jegens Debets-Schalke BV heeft verbonden om buiten dienstbetrekking een door
   Debets-Schalke BV aangenomen werk geheel of gedeeltelijk uit te voeren tegen een te bepalen prijs;
  2. degene, die zich jegens Debets-Schalke BV heeft verbonden enig toekomstig goed te leveren, ook
   indien deze verplichting voortvloeit uit een andere dan een aanneemovereenkomst;
 4. Betalingen van Debets-Schalke BV op een zodanige rekening als in lid 2 omschreven gedaan, strekken tot
  mindering op de betalingsverplichtingen van Debets-Schalke BV ten opzichte van de betrokken
  onderaannemer.
 5. Weigering van de onderaannemer een zodanige rekening als in lid 2 omschreven te openen, brengt met zich
  mee dat Debets-Schalke BV gerechtigd is alle overeenkomsten met deze onderaannemer onmiddellijk, zonder
  enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, onder gehoudenheid van de
  onderaannemer alle schade door Debets-Schalke BV geleden ogenblikkelijk te vergoeden, zowel indien de
  schade voortvloeit uit het ontbinden van de overeenkomsten, dan wel uit enige andere hoofde ontstaan.
  Debets-Schalke BV is gerechtigd eventueel aan de onderaannemer verschuldigde gelden terug te houden tot
  zekerheid voor het verhaal van zijn hierboven aangeduide schadevergoedingsvorderingen.
 6. De in dit artikel bedoelde aannemer verplicht zich Debets-Schalke BV op diens verzoek inzage te verlenen in
  de loonadministratie, teneinde deze in de gelegenheid te stellen te beoordelen welke bedragen ten titel van de
  door de onderaannemer te betalen loonheffingen en btw op de in lid 2 bedoelde rekening dienen te worden
  overgemaakt. Indien de onderaannemer geen of onvoldoende inzage verstrekt zulks ter beoordeling van
  Debets-Schalke BV of een door deze daartoe aangewezen registeraccountant, is Debets-Schalke BV gerechtigd
  alle ingevolge de met de onderaannemer gesloten overeenkomsten aan deze verschuldigde bedragen op de in
  lid 2 genoemde rekening te doen storten, respectievelijk onder zich te houden tot zekerheid van verhaal van
  eventuele vorderingen van de bedrijfsvereniging of de fiscus.
 7. De onderaannemer is gehouden Debets-Schalke BV te vrijwaren voor alle aanspraken ter zake van de
  betaling van loonheffingen en btw, zowel voor wat hemzelf als voor wat de door hem ingeschakelde
  onderaannemers betreft.
 8. De onderaannemer verbindt zich geen werkzaamheden door derden in onderaanneming te doen uitvoeren,
  anders dan na daartoe uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Debets-Schalke BV te hebben verkregen.
  De onderaannemer is gehouden zodanige voorzieningen te treffen voor betaling van loonheffingen en btw
  door de door hem ingeschakelde onderaannemer, dat daaruit voor Debets-Schalke BV geen aansprakelijkheden
  kunnen voortvloeien, zulks ter uitsluitende beoordeling van Debets-Schalke BV.
  Het ontbreken en/of niet handhaven van zodanige door Debets-Schalke BV goedgekeurde voorzieningen,
  brengt met zich dat Debets-Schalke BV alle met de onderaannemer gesloten overeenkomsten onmiddellijk,
  zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst kan ontbinden, onder gehoudenheid van de
  onderaannemer alle door Debets-Schalke BV geleden of te lijden schade ogenblikkelijk te vergoeden, zowel
  indien de schade voortvloeit uit het ontbinden van de overeenkomsten dan wel uit enige andere hoofde is 
  ontstaan Debets-Schalke BV is gerechtigd eventueel aan de onderaannemer verschuldigde gelden terug te
  houden tot zekerheid en verhaal van betaling van loonheffingen en btw.
 9. Debets-Schalke BV zal de onderaannemer een boete opleggen indien deze één of meerdere verplichtingen
  uit de punten 1 tot en met 8 van dit artikel niet nakomt, ongeacht of de niet nakoming aan hem is te wijten. De
  boete bedraagt € 5.000,00 per gebeurtenis, met een maximum van € 25.000,00 per dag, voor elke dag dat de
  overtreding voortduurt nadat deze zich het eerst heeft voorgedaan.
DOWNLOAD Download onze Engelse algemene voorwaarden
DOWNLOAD Download onze Duitse algemene voorwaarden
DOWNLOAD Download onze Nederlandse algemene voorwaarden

Maak kennis met onze experts

Neem contact met ons op